ဒီ Nivona 646 ကေတာ႔ Swissland အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး
Cappuccino,Espresso and Latte  တိုေဖ်ာ္ေသာက္ႏိုင္ပါတယ္…

Read More